Hulpverlening ondernemers in crisissituaties

Begin juni publiceerde minister Schouten van LNV de kamerbrief “Hulpverlening ondernemers in crisissituaties”. Deze brief beschrijft de zorg om de ondernemer en zijn omgeving in crisissituaties. Het ministerie heeft het voornemen de inzet van verschillende partijen op dit vlak te faciliteren. De Nederlandse Zuivelorganisatie (NZO), belangenbehartiger LTO, Stichting Zorg om Boer en Tuinder (ZOB) en Vertrouwensloket Welzijn Landbouwhuisdieren zijn hier nauw bij betrokken.

De verbinding tussen hulpverleningsinstanties en de agrarische sector en het uitwisselen van onderlinge kennis is een belangrijke stap om ondernemers te kunnen steunen. Om bij te dragen aan het versterken van deze verbinding en uitwisseling, organiseert het ministerie dit najaar een bijeenkomst. NZO, LTO, ZOB en Vertrouwensloket werken daarnaast aan een vangnet voor agrarisch ondernemers én erfbetreders die problemen ervaren. De focus ligt voor de korte termijn op de melkveehouderij, met de ambitie om een systeem te ontwikkelen dat voor meerdere agrarische sectoren bruikbaar is.

Volhoudbare melkveehouderij
Via medewerkers, bestuurders en vrijwilligers signaleren de betrokken organisaties de toenemende druk die melkveehouders op hun bedrijf ervaren. Soms ontstaat dit door aanvullende eisen en regelgeving, in enkele gevallen versterkt door persoonlijke problemen. Dit heeft zijn weerslag op de ondernemer, het bedrijf en de omgeving. De zakelijke kant van goed ondernemerschap weegt zwaar, maar voor een volhoudbare melkveehouderij is aandacht voor ondernemerswelzijn onmisbaar. Om die reden werken NZO, LTO, ZOB en Vertrouwensloket samen aan een vangnet voor agrarisch ondernemers en de erfbetreders in de ontwikkeling van de Agrozorgwijzer.

Ontwikkeling Agrozorgwijzer
Het vangnet voor de agrarische sector krijgt vorm via de Agrozorgwijzer. Dit is onder meer een digitale omgeving met een daadwerkelijke “wijzer”. Erfbetreders kunnen deze gebruiken wanneer zijn na het opvangen van signalen en het voeren van gesprekken een ondernemer willen doorverwijzen naar hulpbieders. Binnen de Agrozorgwijzer worden trainingen georganiseerd om tijdig signalen te herkennen, gesprekken te voeren en zorgvuldig met suïcidedreiging om te leren gaan.
Voor de samenwerkende partners is het van belang om het bespreken van (sociaal emotionele) problemen uit de taboesfeer te halen en het netwerk van hulpverleners zichtbaar te maken. De Agrozorgwijzer ontwikkelt geen nieuw hulpaanbod, maar werkt aan een betere afstemming van het bestaande aanbod op de hulpvraag uit de agrarische sector. Hiermee sluit de Agrozorgwijzer aan op de kamerbrief van minister Schouten waarin zij benadrukt “om er op toe te zien dat er aandacht is voor de ondernemer en zijn omgeving, daarbij na te gaan of de juiste stappen worden genomen, er voldoende bekendheid is met de ondersteuning en dat de toegang tot de hulpverlening voldoende laagdrempelig is.”

Reacties zijn gesloten.